loader

Општи одредби


Правна напомена:

Според член 6 од Законот за работни односи (пречистен текст „Службен весникна РМ” број 54 од 15.04.2013 година), работодавачот не смее барателот на вработување или работникот, да го става во нееднаква положба заради расно или етничко потекло, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, односно инвалидност, религиозното, политичко или друго убедување, членување во синдикатите, националното или социјалното потекло, статус на семејството, имотната состојба, половата насоченост или заради други лични околности.Принципот на еднаков третман подразбира забрана за директна и/или индиректна дискриминација.